تضمین کیفیت QA

1391/11/16 0:0
از مهمترین وظایف این مستند سازی خط مشی ها ، سیستم ها ، برنامه ها ، روشهای اجرایی دستورالعملهای آزمایشگاه می باشد .در همین راستا این واحد وظیفه اطلاع رسانی و آموزش بهره برداری بهینه از این مستندات به کارکنان ذیربط بر اجرایی کردن این سیستم در آزمایشگاه را نیز بر عهده دارد .بدیهی است کلیه این فعالیتها در جهت تامین کیفیت و ارتقا آن در بحث ارائه آزمونهای کنترلی می باشد. بکارگیری مدیریت کیفی جامع یا (TOTAL QUALITY MANAGEMENT ) TQM در آزمایشگاه سبب میشود جریان امور به طور منظم و مداوم مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته

ودر پی آن خطاهای موجود شناسایی شده واز بروز خطاهائی که احتمالاً در آینده بوجود میاید جلوگیری گردد. هدف نهایی اجرای مدیریت کیفی ، ایجاد و ابقاء روشهای قابل انتقال (  TRANSFERABILITY  ) میباشد . بدین معنی که نتایج بدست آمده در سایر آزمایشگاهها با وسایل وروشهای دیگر قابل تکرار باشد . برای اجراو حصول روشهای تکرار پذیر ، و اثبات اینکه نتایج ارائه شده قابل قبول میباشند ، باید برنامه تضمین کیفیت در آزمایشگاه بشکل مناسب و کامل اجرا شود. تضمین کیفیت بمعنای تمامی تلاشهای یک مجموعه ( دراینجا کل امکانات شامل نیروی انسانی ، فضا، ابزار ، مواد ، معرفها ، مالی ، و .... در آزمایشگاه میباشد ) برای بهبود کارایی یا ظرفیت ارائه خدمات ( EFFICIENCY ) و قدرت موثر یا اثر بخشی (  EFFECTIVENESS ) در واحد مربوطه میباشد .

واحد تضمین کیفیت میباید برای رسیدن به اهداف تعیین شده ، برنامه ریزی ، سازماندهی  ، هدایت و بازبینی ) کنترل را بصورت دقیق اجرا نماید . بررسی خطاها بصورت سیتماتیک و غیر فردی میباید انجام شود و کارمندان ترغیب گردند که خطاها را ردیابی و ثبت نمایند . باید ارزش ها و محدوده ها تشخیصی و طبیعی ، صحت و دقت و خطی بودن ، حساسیت ، ویژگی ها روشها ی مورد استفاده موجود در آزمایشگاه بصورت تعریف شده و کتبی تهیه ودر دسترس باشد .اطمینان از کیفیت آزمایشی آزمایشگاههای همکار ، با در اختیار داشتن شاخص های فنی روشهای آزمایشگاههای مزبور از دیگر وظایف تضمین کیفیت میباشد .

این واحد در خصوص مواردی چون  ISO 17025  و همچنین سایر دوره های مرتبط و تخصصی و اجرای بازرسی های داخلی ، از صحت انجام آزمونها و برقراری خط مشی کیفیت در آزمایشگاه اطمینان حاصل می کند . جهت دستیابی به این مهم ، دستور العملهای استاندارد سازی در موارد زیر تدوین و به اجرا درآمده است .

1. فضا و تاسیسات : شامل محل تاسیس آزمایشگاه _ شرایط فیزیکی و تاسیسات _ ایمنی فضای آزمایشگاه _ طراحی فضای پرسنلی و پشتیبانی آزمایشگاه ....

2. کارکنان : شامل چارت سازمانی _ تعداد پرسنل _ ارزیابی افراد _ شرح وظایف _ آموزش _ سابقه ....

3. تجهیزات : شامل تعداد وسایل _ نحوه خرید _ محل نصب _ صحت عملکرد _ کاربری _ شناسه دستگاه _ دفترچه راهنما

4. مستند سازی : شامل دستورالعملهای بخشهای مختلف _ سوابق انجام آزمایش _ کنترل کیفی _ دستورالعمل آنجام آزمایش _ دستورالعمل نحوه گزارش جوابها ....

5. ایمنی و بهداشت : شامل تعیین مسئول فنی ایمنی و بهداشت _ مستند سازی آموزش _ ایمنی کارکنان _ انجام آزمایشات ادواری و صدور کارت سلامت برای تمامی کارکنان _ ایمنی محیط کار .......

 


   
تعداد بازدید:   ۷۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >