آزمایشگاههای همکار
1

19 ارديبهشت 1397
آئین نامه
آئین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های همکار و مجاز کنترل مواد اولیه و فرآورده های خوردنی ،آشامیدنی،آرایشی بهداشتی دارویی، بیولوژیک ، تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

21 بهمن 1391
پروانه بهره برداری آزمایشگاه همکار شرکت جوهر جوان جنوب
پروانه بهره برداری آزمایشگاه همکار و مجاز کنترل مواد و فرآورده های خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، دارویی و بیولوژیک و ماده 7 قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و با توجه به مصوبه مورخ 12/9/91 چهل و سومین کمیته فنی بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاهه ...

 

21 بهمن 1391
پروانه مسئول فنی آزمایشگاه همکار کیفیت سازه لیان
با استناد به مصوبه مورخ 23/7/90 سی و نهمین کمیته فنی بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و مجاز که صلاحیت خانم دکتر پروانه حسین خضری جهت احضار مسئولیت فنی آزمایشگاه همکار کیفیت سازه لیان

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >