فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 7

شمارهعنوانتاریخ صدور
ويژگیهاي میکروبیولوژي مواد و فرآورده هاي غذايی، آشامیدنی، مکمل ها، پروبیوتیک ها، بهداشتی، آرايشی، ضدعفونی کننده ها 1398/8/21
لیست آزمایشگاه های همکار و مجاز 1398/8/21
لیست آزمایشگاههای آکرودیته 1398/8/21
ثبت آزمون درخواستی و دریافت پاسخ در شبکه ملی آزمایشگاهی (LIMS) 1398/7/10
ليست حداقل مقدار نمونه جهت کنترل کيفي مواد غذايي به آزمایشگاه 1391/12/15
ليست حداقل مقدار نمونه جهت کنترل کيفي فراورده هاي آرايشي و بهداشتي 1391/12/15
ليست حداقل مقدار نمونه براي کنترل کيفي صنايع بسته بندي ظروف غذا 1391/12/15
 
< >