آزمایشگاههای همکار
1

19 ارديبهشت 1398
دستورالعمل
ارائه خدمات آزمایشگاهی دقیق و قابل استناد در زمینه کنترل مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مستلزم رعایت حداقل پیش نیازها و الزامات برای برقراری شرایط و عملیات مناسب و مطلوب آزمایشگاهی است.

 

19 ارديبهشت 1398
فرم
مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو در راستای برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی امکان تفویض برخی امور را به آزمایشگاه های بخش خصوصی فراهم اورده است.

 

1 ارديبهشت 1398
چک لیست
آزمایشگاه موظف است حداقل سالی یکبار براساس چک لیست نسبت به خود ارزیابی اقدام نموده و کلیه سوابق و مستندات را ثبت و نگهداری نماید.

 

19 ارديبهشت 1397
آئین نامه
آئین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های همکار و مجاز کنترل مواد اولیه و فرآورده های خوردنی ،آشامیدنی،آرایشی بهداشتی دارویی، بیولوژیک ، تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

21 بهمن 1391
پروانه بهره برداری آزمایشگاه همکار شرکت جوهر جوان جنوب
پروانه بهره برداری آزمایشگاه همکار و مجاز کنترل مواد و فرآورده های خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، دارویی و بیولوژیک و ماده 7 قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و با توجه به مصوبه مورخ 12/9/91 چهل و سومین کمیته فنی بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاهه ...

 

21 بهمن 1391
پروانه مسئول فنی آزمایشگاه همکار کیفیت سازه لیان
با استناد به مصوبه مورخ 23/7/90 سی و نهمین کمیته فنی بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و مجاز که صلاحیت خانم دکتر پروانه حسین خضری جهت احضار مسئولیت فنی آزمایشگاه همکار کیفیت سازه لیان

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >