آزمایشگاههای همکار
1

19 ارديبهشت 1398
دستورالعمل
ارائه خدمات آزمایشگاهی دقیق و قابل استناد در زمینه کنترل مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مستلزم رعایت حداقل پیش نیازها و الزامات برای برقراری شرایط و عملیات مناسب و مطلوب آزمایشگاهی است.

 

19 ارديبهشت 1398
فرم
مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو در راستای برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی امکان تفویض برخی امور را به آزمایشگاه های بخش خصوصی فراهم اورده است.

 

1 ارديبهشت 1398
چک لیست
آزمایشگاه موظف است حداقل سالی یکبار براساس چک لیست نسبت به خود ارزیابی اقدام نموده و کلیه سوابق و مستندات را ثبت و نگهداری نماید.

 

19 ارديبهشت 1397
آئین نامه
آئین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های همکار و مجاز کنترل مواد اولیه و فرآورده های خوردنی ،آشامیدنی،آرایشی بهداشتی دارویی، بیولوژیک ، تجهیزات و ملزومات پزشکی

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >