شیمی

1

22 آبان 1400
برگه ی اطلاعات ایمنی مواد بخش شیمی

 

20 آبان 1397
شیمی
شیمی مطالعه ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می‌شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها، و برهم‌کنش میان آنهاست. شیمی خوراک یا شیمی موادغذایی ، شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی و علوم غذایی است که به بررسی و مطا ...

 
1
< >