کارشناسان آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی


کارشناسان آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی

شرح وظایف :

تهیه مقالات علمی و آموزشی و ارائه آنها در سمینارها و کنفرانسهای مربوطه

تحقیق و بررسی در مورد بروز آلودگیهای جدید و ناشناخته

انجام فعالیتهای آزمایشگاهی شامل آزمایشات بروی مواد خوراکی ، آشامیدنی و ظروف مربوطه و تعیین آلودگیهای میکروبی ، بیولوژیک و...... مواد آشامیدنی و بهداشتی

انجام امور آموزشی لازم برای کارآموزان و بازآموزان و مسئولین فنی و اجرای برنامه کنترل کیفی تجهیزات و فضای آزمایشگاه

همکاری تحقیقاتی و پژوهشی با سایر مراکز علمی ، کارآموزان ودانشجویان در جهت بهبود کیفیت محصولات تولید خوراکی ، آشامیدنی ، و بهداشتی

انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق مطابق مقررات


چارت سازمانی کارشناسان آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴


برگشت>>

< >