دستورالعمل.آزمایشگاه.همکار

1

19 ارديبهشت 1398
دستورالعمل
ارائه خدمات آزمایشگاهی دقیق و قابل استناد در زمینه کنترل مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مستلزم رعایت حداقل پیش نیازها و الزامات برای برقراری شرایط و عملیات مناسب و مطلوب آزمایشگاهی است.

 
1
< >